GDPR - Zásady ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Barbora Holá, IČ: 48060836, se sídlem Gogolova 2, Praha 1, 118 00 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou

email: berkana-tcm@gmail.com

telefon: +420 737 451 188

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 • jméno a příjmení
 • věk
 • telefonní kontakt
 • emailový kontakt
 • adresa
 • fotografie jazyka

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a na základě dobrovolného písemného souhlasu.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění dané služby.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění služby a objednávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování služby fytoterapie (TČM Bohemia Services, s. r. o. IČ: 25182285, za účelem výroby produktů v případě, že budete odebírat bylinné produkty) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • poskytnutí služby na základě Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, a jejich poskytnutí je nutným požadavkem pro uzavření a plnění objednávky (bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku uzavřít či jí ze strany správce realizovat)
 • k evidenci a doručování objednávek
 • k telefonické či emailové komunikaci
 • zasílání obchodních sdělení o kompletní nabídce poskytovaných kurzů a jejich případných pokračování

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po ukončení výmaz)
 • po uplynutí této doby nebo v případě odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů spolu s žádostí o výmaz, správce všechna data poté vymaže

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou:
 • osoby podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
 • poskytovatel emailu pro účely spojených s jeho provozováním
 1. Toplist statistika návštěvnosti webu probíhá zásadně na pozadí, tento sběr dat slouží pouze pro statistické účely, správce s nimi nijak dále nepracuje.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách a zároveň Vám může zaslat novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2020.